Golf City a.s. - Homepage

Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce společnost: 
název: Golf City a.s.
IČO: 26714451
se sídlem: Mstětice 35, Zeleneč, 250 91
sp. zn. B 7814 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“),
jenž Vás tímto informuje právě o zpracování Vašich osobních údajů. 

Tento dokument obsahuje podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů ze strany Správce ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou Správce, v nezbytném rozsahu a jen po nezbytnou dobu ke splnění stanoveného účelu zpracování. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít výhradně osoby pověřené Správcem a další subjekty jen na základě pokynů Správce a v souladu s uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů nebo na základě právních předpisů.

Níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) https://eshop.golfmstetice.cz/ (dále jen „internetový obchod“), zejména Vašich identifikačních, kontaktních, popisných a transakčních údajů, Správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Informace podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 1. Kontaktní údaje Správce

Kontaktní údaje správce a adresa pro doručování:
Golf City a.s., Mstětice 35, Zeleneč, 250 91
e-mail: recepce@golfmstetice.cz

telefon – zákaznická linka internetového obchodu: +420 725936135 (po-pá 09.00 - 16.00)
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Na základě čeho a k jakým účelům budou Vaše osobní údaje zpracovávané?

Vaše osobní údaje mohou být správcem zpracovávané za těmito účely:

 1. Nákup v internetovém obchodu (e-shopu)
 2. Přímý marketing
 3. Marketing – zasílání novinek a obchodních sdělení
 4. Cookies

II.A  Nákup v internetovém obchodu (e-shopu)

Vaše osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávané za účelem uzavření kupní smlouvy mezi Správcem a Vámi jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu a potvrzení objednávky, vystavení daňového dokladu na zaplacení kupní ceny, dodání objednaného zboží na místo dodání určené kupujícím a jeho odevzdání oprávněné osobě, evidence kupujících pro administrativní účely, evidence objednávek pro řešení případných reklamací a související komunikace při provozování internetového obchodu.

 1. právní základ

Vaše osobní údaje budou v tomto případě zpracovávané na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a dále na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (daňové povinnosti, vedení a uchování účetních dokladů apod.).

 1. doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávané po dobu 10 let ode dne uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu do doby, než budou všechna práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později.

 1. příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje budou za tímto účelem poskytované následujícím příjemcům:

 1. předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. následky neposkytnutí osobních údajů

Poskytování Vašich osobních údajů správci prostřednictvím internetového obchodu je vždy dobrovolné a pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci a uzavření kupní smlouvy a zajištění dodávky zboží kupujícímu. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu Vám neumožní uzavření kupní smlouvy.

 1. existence automatizovaného rozhodnutí včetně profilování

Osobní údaje nejsou u tohoto účelu použity k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

II.B Přímý marketing

Osobní údaje (elektronický kontakt) Vás jako osoby, která zakoupila libovolné zboží v internetovém obchodě, mohou být správcem v tomto případě dále zpracovávané za účelem informování o akcích, novinkách, aktuálních slevách a důležitých obchodních i marketingových aktivitách správce týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

 1. právní základ

Vaše osobní údaje údaje budou v tomto případě zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Oprávněným zájmem správce je potřeba a možnost správce informovat své zákazníky v rámci tzv. přímého marketingu.

 1. doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávané po dobu 10 let ode dne uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu do doby, než budou všechna práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později, nebo do okamžiku, kdy jako kupující vznesete námitku proti tomuto zpracování odhlášením se z odběru novinek kliknutím na příslušný odkaz uvedený ve spodní části doručené e-mailové zprávy.

 1. příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje budou za tímto účelem poskytované následujícím příjemcům:

 1. předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. existence automatizovaného rozhodnutí včetně profilování

V zájmu přizpůsobování marketingových nabídek Vašim individuálním potřebám bude správce na základě historie Vašich objednávek vytvářet personalizované (individuálně cílené) marketingové nabídky. Na vytváření těchto nabídek bude využívat historii Vašich objednávek a Vaše marketingové a analytické cookies podle Vámi zvoleného nastavení cookies ve webovém prohlížeči, které vypovídají o Vašich osobních preferencí a chování v internetovém obchodě. 

II.C Marketing - zasílání novinek a obchodních sdělení

Vaše osobní údaje budou v tomto případě zpracovávané za účelem zasílání informací o speciálních novinkách, akcích, nabídkách, slevách a důležitých obchodních a marketingových aktivitách společnosti Golf City a.s., a to na základě souhlasu uděleného podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a v souladu s čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Souhlas je v tomto případe udělovaný přihlášením se k odběru newsletterů (novinek) na webových stránkách internetového obchodu nebo během soutěže pořádané správcem.

 1. právní základ

Vaše osobní údaje budou v tomto případě zpracovávané zpravidla na základě uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a v souladu s čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

 1. doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávané po dobu maximálně 10 let, případně až do okamžiku, kdy vznesete námitku proti tomuto zpracování odhlášením se z odběru novinek kliknutím na příslušný odkaz uvedený ve spodní části doručené e-mailové zprávy. Osobní údaje nebudou zpracovávány za jiným účelem, než za jakým byl souhlas udělen.

 1. příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje budou za tímto účelem poskytované následujícím příjemcům:

 1. předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 1. následky neposkytnutí osobních údajů

Poskytování Vašich osobních údajů správci je vždy dobrovolné. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu Vám znemožní získávat obchodní nabídky a sdělení od správce.

 1. existence automatizovaného rozhodnutí včetně profilování

V zájmu přizpůsobování marketingových nabídek Vašim individuálním potřebám bude správce na základě případné historie Vašich objednávek vytvářet personalizované (individuálně cílené) marketingové nabídky. Na vytváření těchto nabídek bude využívat historii Vašich objednávek (pokud byly realizovány) a Vaše marketingové a analytické cookies podle Vámi zvoleného nastavení cookies ve webovém prohlížeči, které vypovídají o Vašich osobních preferencí a chování v internetovém obchodě.

 1. D Cookies

Pokud navštívíte webové stránky internetového obchodu nebo správce a zároveň máte v prohlížeči povolené přijímání Cookies, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něho čteme soubory Cookies.

Některé Cookies jsou tu umístěné službami třetích stran, které se objevují/používají na našich webových stránkách.

Soubory Cookies je možné odmítnout nebo smazat změnou nastavení Cookies. Odmítnutí některých Cookies však může ovlivnit funkčnost webové stránky. Nastavení prohlížeče lze kdykoli změnit tak, aby soubory Cookies odstraňoval, resp. zabraňoval jejich ukládání, pokud s tímto použitím uživatel výslovně nesouhlasí. Instrukce pro změnu nastavení Cookies najdete v Nápovědě každého prohlížeče.

Na webových stránkách internetového obchodu používáme tyto typy Cookies:

 1. nezbytné (potřebné) Cookies, které pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, že umožňují základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Tvoří základ pro provoz webových stránek a umožňují používání základních funkcí. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů Cookies. Jedná se o Cookies, bez kterých by správce webových stránek nebyl schopný poskytovat svoje služby přes webové stránky, protože jsou nezbytné k jejich správnému fungování. Jedná se o soubory Cookies, které existují jen po dobu, kdy uživatel prochází dotčené webové stránky. Právním základem při zpracování těchto Cookies je ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Platnost těchto Cookies je maximálně 1 rok.
 2. marketingové Cookies -používají se za účelem poskytování a zobrazování reklamy na základě zájmů uživatelů webových stránek nebo shromažďování jejich osobních údajů pro budoucí marketingové účely. Účely používání marketingových souborů Cookies jsou následující:

Právním základem při zpracování marketingových Cookies je Váš souhlas udělený prostřednictvím nastavení/povolení jednotlivých typů Cookies v prohlížeči.

 1. analytické cookies– slouží k získání údajů o návštěvnosti webové stránky, identifikují původ návštěvy a také zjišťují a sbírají informace o tom, jak využívá návštěvník tuto webovou stránku.

Právním základem při zpracování analytických cookies je Váš souhlas udělený prostřednictvím nastavení/povolení jednotlivých typů cookies v prohlížeči.

III. Zpracování osobních údajů na základě pokynů správce spolku Golf Club Mstětice, z.s.

V případě zprostředkování platby členského příspěvku a vyplnění přihlášky do spolku Golf Club Mstětice, z.s, IČ: 265 51 756, se sídlem Mstětice 35, 250 91 Zeleneč, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 12401 (dále jen „Golf Club Mstětice, z.s.“), budou Vaše osobní údaje zpracovávané na základě pokynů spolku Golf Club Mstětice, z.s., jakožto správce Vašich osobních údajů. Golf City a.s. zde působí jakožto zpracovatel Vašich osobních údajů pro správce Golf Club Mstětice, z.s., kterému budou Vaše osobní údaje v souladu s jeho pokyny a platnými právními předpisy předány.

 1. Jaké máte práva?