Golf City a.s. - Homepage

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti Golf City a.s.,

se sídlem ulice Mstětice 35, 25091, město Zeleneč, identifikační číslo: 26714451,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7814 pro aktivní provozování golfové hry, rozvoji a propagaci golfu jako prostředku aktivního odpočinku, zajišťování sportovní činnosti svých členů, rozšiřování nabídky služeb spojených s golfovou hrou prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
eshop.golfmstetice.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Golf City a.s., se sídlem ulice Mstětice 35, 25091, město Zeleneč, identifikační číslo: 26714451 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7814 (dále jen „prodávající“ nebo „Golf City a.s.“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a dále práva a povinnosti mezi zájemcem, jako plátcem členského příspěvku (dále jen „zájemce“) a Golf City a.s., jako zprostředkovatelem, při zprostředkování platby členského příspěvku příjemci členského příspěvku spolku Golf Club Mstětice, z.s., IČ: 2655 1 756, se sídlem Mstětice 35, 250 91 Zeleneč, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 12401 (dále jen „Golf Club Mstětice, z.s.“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.golfmstetice.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží/služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží/služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6 Všude tam, kde to povaha věci umožňuje, použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek pro koupi zboží a služeb i pro zprostředkování platby členského příspěvku.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží/služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží/služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží/služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží/služeb jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

3.1.     Veškerá prezentace zboží/služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží/služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží/službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží/služeb. Ceny zboží/služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží/služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží/služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného. V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.
3.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží/služeb či voucherů na služby. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží/služeb uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží/služby doručováno v rámci území České republiky.

3.4.     Pro objednání zboží/služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.  objednávaném zboží/služeb (objednávané zboží/služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží/služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží/služeb a

3.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží/služeb (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat nebo Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží/služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. V případě využití nabídky „ČLENSTVÍ“ zájemcem, a platby členského příspěvku zájemcem prostřednictvím Golf City a.s., dochází mezi zájemcem jako plátcem členského příspěvku, a Golf City a.s., jako zprostředkovatelem, k zprostředkování platby členského příspěvku do spolku Golf Club Mstětice, z.s., přičemž příjemcem platby členského příspěvku je Golf Club Mstětice, z.s. Práva a povinnosti týkající se členství zájemce ve spolku Golf Club Mstětice, z.s. jsou stanovené ve stanovách spolku Golf Club Mstětice, z.s.

 1. CENA ZBOŽÍ/SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží/služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Mstětice 35, Zeleneč, 25091;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 35-106760227/0100 vedený u společnosti Komerční Banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GP Webpay;

bezhotovostně platební kartou.

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží/služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží/služeb.

4.3.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží/služeb předem.

4.4.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží/služeb. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží/služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží/služeb kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.     Případné slevy z ceny zboží/služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží/služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.    Kupující je povinen i v režimu "platby na splátky" či "pravidelná fakturace" zaplatit celou službu, a to i v případě ukončení služby z jakéhokoliv důvodu před dnem splatnosti poslední splátky. Uhrazením první splátky souhlasí zákazník s automatickým strháváním následujících plateb ze stejného účtu jako u platby první. 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží/služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží/služeb, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží/služeb, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím/službami, od kupní smlouvy o dodávce zboží/služeb v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží/služeb, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží/služeb nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží/služeb. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího recepce@golfmstetice.cz.
5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží/služeb musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží/služeb prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží/služeb nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží/služeb kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží/služeb vrátí nebo prokáže, že zboží/služeb podnikateli odeslal.

5.5.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží/služeb je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.     Do doby převzetí zboží/služeb kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.    Je-li společně se zbožím/službami poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím/službami prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Je-li zbožím / službami dárkový poukaz (voucher), je jeho platnost vždy do 31.12. roku, ve kterém byl vystaven, nebo nejdéle 12 měsíců od data zakoupení.

5.9. Je-li zbožím / službami členský poplatek na daný rok, tento není dle VOP a stanov klubu refundovatelný.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ/SLUŽEB

6.1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží/služeb na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží/služeb při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, resp. ve lhůtě dohodnuté kupujícím a prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náklady spojené s marným doručováním zboží nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží/služeb doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží/služeb, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.     Při převzetí zboží/služeb od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží/služeb a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dopravci kupující stvrzuje, že obsah zásilky obsahující zboží byl neporušen a neponičen.

6.5.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží/služeb mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží/služeb při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží/služeb převzal:
7.2.1.  má zboží/služeb vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží/služeb a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.  se zboží/služeb hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží/služeb tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.  zboží/služeb odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.  je zboží/služeb v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.  zboží/služeb vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.     Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží/služeb prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží/služeb způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží/služeb na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží/služeb mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží/služeb.

7.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží/služeb bylo vadné již při převzetí.

7.5. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.6. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.8.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží/služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání, elektronickou poštou na adrese recepce@golfmstetice.cz, , telefonicky na telefonu: +420725936135 nebo při využití k tomu určeného formuláře, je-li takový formulář na webových stránkách k dispozici. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží/služeb.
7.9.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží/služeb zaplacením celé kupní ceny zboží/služeb.
8.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy recepce@golfmstetice.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Právo na využití mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dle tohoto článku lze využít do 1 roku ode dne, kdy bylo právo, které je předmětem příslušného spotřebitelského sporu, u prodávajícího poprvé uplatněno.

8.5. Kupující jako spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží/služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.7.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9.2.     Kupující bere na vědomí, že při uzavírání kupní smlouvy na webové stránce bude docházet ke zpracování těchto jeho osobních údajů prodávajícím: jméno a příjmení, doručovací adresa a stát, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále předmět objednávky a způsob její úhrady (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

9.3 V případě zprostředkování platby členského příspěvku, a vyplnění přihlášky do spolku Golf Club Mstětice, z.s., budou osobní údaje předány společností Golf City a.s. spolku Golf Club Mstětice, z.s. jakožto správci osobních údajů, přičemž Golf City a.s. zde vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů pro správce Golf Club Mstětice, z.s.

9.4.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto svého zpracovatele, a to za předpokladu, že prodávající uzavře se svým zpracovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Kromě osob dopravujících zboží / poskytujících služby nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám.

9.6.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, než budou všechna práva a povinnosti z kupní smlouvy vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo po kterou bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9.10. Bližší informace ke zpracování osobních údajů je uvedeno v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.    Prodávající je oprávněn v rámci tzv. přímého marketingu zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků nebo služeb prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může pomocí příslušného odkazu v každé zprávě obchodního sdělení zaslané prodávajícím kdykoli bezplatně vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení dle předchozí věty, v takovém případě prodávající zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího neprodleně ukončí.

10.2. Kupující může udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má právo kdykoliv odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů (vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení pomocí příslušného odkazu v každé zprávě obchodního sdělení zaslané prodávajícím).

10.3. Kupující bere na vědomí, že webové stránky e-shopu prodávajícího ukládají v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, tzv. cookies na jeho počítač. Kupující při používání webových stránek může udělit souhlas s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Golf City a.s., ulice Mstětice 35, 25091, město Zeleneč, adresa elektronické pošty recepce@golfmstetice.cz, telefon +420725936135. 
 
Ve Mstěticích, dne 14.05.2021

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy stáhnete ZDE.