Golf City a.s. - Homepage

Podmínky klubu

STANOVY

spolku

Golf Club Mstětice, z.s.

 

Část I.

Základní ustanovení

 

Název a sídlo spolku

 

Charakteristika spolku

 

Účel spolku

 1. vytváří a zajišťuje příznivé podmínky pro golfový sport, své členy a ostatní hráče golfu;
 2. propaguje golf a navazující aktivity na veřejnosti;
 3. vytváří podmínky pro začínající hráče golfu;
 4. zajišťuje podmínky pro zlepšování úrovně hráčů golfu;
 5. zajišťuje podmínky pro přípravu a účast svých členů coby jednotlivců a účast družstev na mistrovských a dalších soutěžích včetně vytváření tréninkového zázemí;
 6. spolupracuje s Českou golfovou federací (dále též jen „ČGF“) a dalšími organizacemi zaměřenými na problematiku golfu a navazující aktivity, zejména v oblasti metodiky, přípravy hráčů, tréninkových procesů apod.;
 7. úzce spolupracuje se společností Golf City a.s., se sídlem Zeleneč, část Mstětice 35, PSČ 250 91, IČO: 267 14 451 (dále též jen “Golf City a.s.”), která provozuje golfové hřiště
  v obci Zeleneč, část Mstětice, za účelem vytváření a zajištění materiálně-technického zázemí pro golfovou hru členům GCM;
 8. hájí zájmy GCM, svých členů a golfu jako takového.

 

Část II.

Členství v GCM

 

Kategorie členství

 1. řádné členství fyzických osob;
 2. řádné členství právnických osob;
 3. mládežnické členství;
 4. splátkové členství;
 5. čestné členství;
 6. roční členství.

 

Nabytí členství a členské příspěvky

 

Řádné členství fyzických osob

 1. využívat výhod vyplývajících z členství v GCM;
 2. podílet se na práci GCM a jeho rozvoji, předkládat návrhy, doporučení a podněty směřující ke zlepšení práce GCM a odstranění nedostatků;
 3. hlasovat na valném shromáždění členů GCM a být volen do orgánů GCM za podmínek stanovených těmito stanovami;
 4. domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů vyplývajících z členství
  v GCM.
  • Řádný člen, fyzická osoba, je povinen:
 5. dodržovat stanovy spolku;
 6. chránit zájmy a dobré jméno GCM a jeho majetek;
 7. dodržovat pravidla a etiketu golfové hry;
 8. uhradit členský příspěvek nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku, na který byl členský příspěvek stanoven. Ustanovení odst. 5.7. věty poslední stanov tím není dotčeno.
  • Řádné členství fyzické osoby, která nedovršila 26. rok věku a doručí výkonnému výboru potvrzení o studiu, je považováno za studentské řádné členství. Výkonný výbor je oprávněn pro studující řádné členy stanovit zvláštní výši členských příspěvků. Dovršením 26 let věku člen status studujícího řádného člena ztrácí. Stejně tak člen ztrácí status studujícího řádného člena v případě, že nedoručí výkonnému výboru potvrzení o studiu do 3 měsíců ode dne, kdy poslední doručené potvrzení o studiu pozbylo platnosti. Pro účely stanovení výše členského příspěvku je rozhodným dnem 1. leden příslušného kalendářního roku, za který je člen povinen uhradit členský příspěvek. Je-li k rozhodnému dni považován řádný člen za studujícího, vzniká mu poplatková povinnost na daný kalendářní rok ve výši stanovené pro studentské řádné členství.
  • Řádné členství fyzické osoby, která dovršila 65. rok věku, je považováno za seniorské řádné členství. Výkonný výbor je oprávněn pro seniorské řádné členství stanovit zvláštní výši členského příspěvku.

 

Řádné členství právnických osob

 1. práva a povinnosti vyplývající z řádného členství právnických osob vykonává statutární orgán právnické osoby, pověřený člen statutárního orgánu právnické osoby, nebo jiná, statutárním orgánem pověřená osoba;
 2. další práva a povinnosti, zejména pak způsob využívání výhod spojených s členstvím v GCM stanoví výkonný výbor GCM po dohodě s právnickou osobou;
 3. řádné členství právnických osob přechází na právního nástupce právnické osoby, nerozhodne-li výkonný výbor GCM jinak.

 

Mládežnické členství

 1. mládežnické členství zaniká v okamžiku, kdy člen dovrší 18 let, v takovém případě vzniká členovi právo na řádné členství fyzických osob, a to za podmínek uvedených v transformačních kritériích, které pro tyto účely vydává výkonný výbor GCM;
 2. mládežnický člen nemá právo hlasovat na valném shromáždění členů GCM a být volen do orgánů GCM.

 

Splátkové členství

 1. práva vyplývající ze splátkového členství jsou nepřevoditelná;
 2. splátkové členství zaniká úmrtím člena, resp. zánikem právnické osoby bez právního nástupce;
 3. splátkové členství se mění na řádné členství fyzických, resp. právnických osob
  v okamžiku, kdy člen splní výkonným výborem GCM stanovené příspěvkové povinnosti, tj. doplacení veškerých splátek v určených termínech a zároveň uběhne doba pro trvání splátkového členství stanovená výkonným výborem;
 4. splátkový člen nemá právo hlasovat na valném shromáždění členů GCM a být volen do orgánů GCM;
 5. splátkové členství zaniká dále v souladu s podmínkami individuálních smluv o splátkovém členství.

 

Čestné členství

 1. práva vyplývající z čestného členství jsou nepřevoditelná;
 2. další práva a povinnosti spojená s čestným členstvím může stanovit výkonný výbor.

 

Omezení členských výhod

 

Roční členství

Seznam členů

 

Zánik členství v GCM

 1. porušuje stanovy GCM;
 2. poškozuje zájmy či dobré jméno GCM;
 3. neuhradí řádně a včas členský příspěvek;

V takových případech výkonný výbor GCM dotyčného člena písemně upozorní na možnost jeho vyloučení z GCM a stanoví mu přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Nedojde-li v ani v takovéto lhůtě ke zjednání nápravy, rozhodne výkonný výbor GCM o vyloučení člena.

 

Část III.

Orgány GCM

 

 

Valné shromáždění členů

 1. schvaluje na návrh výkonného výboru stanovy GCM a jejich změny;
 2. schvaluje na návrh výkonného výboru úkoly GCM pro další období;
 3. volí a odvolává dva členy výkonného výboru;
 4. hodnotí činnost výkonného výboru za uplynulé období;
 5. rozhoduje o přeměně spolku;
 6. rozhoduje o zrušení spolku.
  • Ze zasedání valného shromáždění členů pořizuje výkonný výbor zápis, který podepisují všichni přítomní členové výkonného výboru.

 

Výkonný výbor

 

President

 1. realizuje rozhodnutí valného shromáždění členů a výkonného výboru GCM;
 2. řídí činnost spolku a reprezentuje jej navenek;
 3. svolává a řídí schůzi výkonného výboru GCM;
 4. navrhuje výkonnému výboru personální opatření v GCM;
 5. ukládá úkoly jednotlivým členům výkonného výboru GCM související se zabezpečením běžné činnosti GCM.

 

 

Vicepresident

 

Sekretář

 

Ad-hoc orgány zřizované výkonným výborem

Výkonný výbor může dle svého uvážení zřídit další ad-hoc orgány a stanovit jejich práva
a povinnosti, náplň práce a odpovědnost. Působnost takto zřízených orgánů však nesmí zasahovat do působnosti valného shromáždění členů.

 

Část IV.

Spolupráce se společností Golf City a.s.

 

 

Část V.

Zastupování GCM

 

 

Část VI.

Hospodaření GCM

 

Zásady hospodaření

 

Část VII.

Závěrečná ustanovení

 

 

 

Ve Mstěticích dne _____________

 

Mgr. Libor Vrba

president spolku